zinemaldia 10
Dijous, 6 Maig 2010 | Euskara
Què som?
:: Zabalgune
:: Txoko Social
:: Informació Turística
:: Restaurant
Qui som?
:: Butlletí
Activitats
:: Euskera
:: Tallers
:: Danses
:: Txistu
:: Haurren Txokoa
Agenda
Grups estables
Recursos
On som?
Noticies
 
 
04/01/2010
Assemblea general de socis i sòcies
Tal i com estableixen els Estatuts de la nostra Entitat, es convoqua a la propera Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 19 de febrer de 2010 a la seu social, a les 19.30h en primera convocatòria i a les 20.00h en segona.

L’ordre del dia serà el següent:

- Valoració 2009
- Comptes econòmics 2009
- Pressuposts 2010
- Precs i preguntes

Junta Directiva
Euskal Etxea de Barcelona

27/02/2009
Assemblea general de sòcies i socis
Tal i com estableixen els Estatuts de la nostra Entitat, es convoqua a la propera Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 27 de febrer de 2008 a la seu social, a les 19.30h en primera convocatòria i a les 20.00h en segona.

L’ordre del dia serà el següent:

- Valoració 2008
- Comptes econòmics 2008
- Pressuposts 2009
- Adaptació dels estatuts a la nova llei d’associacions de la Generalitat
- Obres i nou restaurant
- Precs i preguntes

Junta Directiva
Euskal Etxea de Barcelona

09/02/2009
EL RESTAURANT TORNA A OBRIR LES SEVES PORTES
Desprès de més d’un mes de reformes, el 9 de febrer el restaurant de l’Euskal Etxea va tornar a obrir les seves portes. Una escultura de Juan Gorriti dóna la benvinguda als clients de la mateixa.

Els que van venir a la inauguració, a més de veure la nova imatge del restaurant, van poder gaudir dels txistularis, trikitilaris, dantzaris i txalapartaris de l’Euskal Etxea. Però sobre tot de la nova cuina del restaurant, tota una referència de la gastronomia basca en Barcelona.

Podreu trobar les fotos al blog de l'Euskal Etxea https://blog.euskaletxeak.org/
Més informació: https://blog.euskaletxeak.org/

01/10/2008
GUANYADOR DEL CONCURS PER A LA EXPLOTACIÓ DEL RESTAURANT UBICAT AL CENTRE CULTURAL EUSKAL ETXEA
Reunida la junta directiva de l’Euskal Etxea el 30 de setembre de 2008, considerem que l’única candidatura presentada al concurs per a l’explotació del restaurant de l’Euskal Etxea compleix els requisits demanats, per la qual cosa, resolem que el projecte de Sagardotegi S.L és el guanyador del concurs.

31/07/2008
CONCURS PER A LA EXPLOTACIÓ DEL RESTAURANT UBICAT AL CENTRE CULTURAL EUSKAL ETXEA

Con el fin de proporcionar a los potenciales interesados identidad de trato y oportunidad, y de dotar al proceso de selección de la necesaria transparencia, por medio del presente documento se establecen las normas de procedimiento para regular la selección de ofertas, que se concretan en los siguientes puntos:

1. OBJETO DEL CONCURSO:
Es objeto de este concurso la explotación del restaurante ubicado en el Centro Cultural “Euskal Etxea”, sito en Barcelona, Placeta de Montcada, 1-3 – 08003 Barcelona.

2. LICITADORES:
Podrán participar en el concurso todas las personas físicas o jurídicas que pertenezcan al gremio o industria de la restauración, lo que se acreditará mediante el Impuesto de Actividades Económicas en vigor.

3. UBICACIÓN, CARACTERÍSTICAS, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES Ubicación: Centro Cultural “Euskal Etxea”, sito en Barcelona, Placeta de Montcada, 1-3 – 08003 Barcelona.

Características Básicas:
La relación de elementos que conforman el restaurante de Euskal Etxea consta de:

Equipamiento: Se facilitará dossier a los interesados.

Instalaciones: Se facilitará dossier a los interesados.

4. PLAZO:
La duración de la concesión será de diez años, prorrogables bajo decisión previa de la Junta Directiva de Euskal Etxea, por plazo similar, previa solicitud del concesionario, según el nuevo contrato de alquiler y adaptando el acuerdo a nuevas condiciones.

La rescisión unilateral de la concesión por parte del concesionario, previamente al vencimiento del la duración pactada, será objeto de penalización en la cuantía de tres mensualidades.

5. RENTA:
La renta anual será de 168.000,00 € más los impuestos aplicables, dividida en 12 meses.

La renta será objeto de actualización anual por aplicación del IPC.

6. CRITERIOS DE CONCESIÓN:
Los criterios de concesión y el peso relativo de los mismos son los siguientes:
a. Solvencia económica: 10%
b. Solvencia empresarial: 15%
c. Proyecto de explotación hostelero: 35%
d. Proyecto de inversión o de mejora: 30%
e. Relación con el Centro Cultural Euskal Etxea: 10%

7. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
El concesionario vendrá obligado a las cláusulas habituales incluyendo el mantenimiento y devolución del edificio y equipamiento en las condiciones en que fue objeto de entrega, a hacer frente a los gastos de explotación de todo tipo, a la satisfacción de los impuestos y tasas correspondientes y a los seguros derivados del ejercicio de la actividad.

8. FIANZA:
En garantía, tanto del cumplimiento del contrato de concesión, como de la conservación de instalaciones, mobiliario y otros equipamientos, el concesionario abonará una fianza correspondiente al valor de tres meses.

9. SOLICITUDES:
Para participar en la oferta, deberá abonar la cantidad de SEIS MIL EUROS (6.000 euros), en concepto de garantía de la oferta presentada y de cantidad a cuenta de la concesión (en cuenta de Centre Cultural Euskal Etxea, en la entidad Bilbao Bizkaia Kutxa, número de cuenta 2095 0264 6538 3058 3501), con inclusión de la copia del ingreso en el sobre-oferta.

10. FORMA DE PRESENTACIÓN:
La entrega de ofertas, deberá hacerse en sobre cerrado, indicando los datos y la firma de la empresa y el representante de la misma, dirigido a la Junta Directiva de Euskal Etxea, en la que se incluirá necesariamente la solicitud de participación, así como el justificante del ingreso indicado.

Igualmente se adjuntará:

a. Informe de solvencia económica
b. Informe de solvencia empresarial
c. Proyecto de explotación hostelero
d. Proyecto de inversión o de mejora
e. Otros datos

El plazo de presentación de las ofertas será hasta las 13.00h del 15 de septiembre de 2008.

El lugar de presentación de las ofertas será en el Centro Cultural “Euskal Etxea”. Placeta de Montcada, 1-3 – 08003 Barcelona.

11. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO:
Euskal Etxea resolverá la concesión mediante acuerdo de la Junta Directiva de la entidad Euskal Etxea en el plazo máximo de 15 días. Igualmente podrá declarar desierta la licitación o conceder un plazo adicional para la resolución de deficiencias o ampliación de la información contenida en las ofertas.
En el plazo máximo de 30 días, a contar desde la fecha de concesión se procederá a formalizar el contrato de concesión.

El concesionario tomará posesión de la concesión el 01 de enero de 2009, realizará las obras de mejora necesarias hasta el 31 de enero de 2009 y el 01 de febrero de 2009 iniciará su actividad.

La cantidad entregada por los licitadores que no resulten concesionarios, en concepto de garantía de la oferta presentada, será devuelta tras la comunicación de la concesión y en un plazo no superior a 10 días.

12. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA LICITACIÓN:


Solicitud de participación (ver Anexo 1)
Escritura de Constitución inscrita en el Registro Mercantil
CIF de la empresa
DNI del firmante de la oferta
Alta y último recibo del IAE
Documentación acreditativa solvencia económica y financiera (ver anexo 2)
Documentación acreditativa de la solvencia técnica o profesional
Proyecto de explotación hostelero
Proyecto de inversión o de mejora
Declaración Responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (ver Anexo 3)
Barcelona, a 31 de julio de 2008

Per més informació, adresar-se al centre cultural euskal etxea per email (barcelona@euskaletxeak.org) o telèfon (933102200)

13/06/2008
Nova junta directiva
L'assemblea general de socis i sòcies celebrada el 13 de juny va aprovar, per unanimitat, que la nova junta directiva estigui formada pels següents socis i sòcies:


Aitor Arruti Aizpurua - Lehendakaria
Jon Elordi Akortarrementeria – Vice President
Jose Angel Odiaga Galletebeitia - Tresorer
Joaquim Miralles Ivars - Secretari
Fernando Gallarzagoitia Otaduy - Vocal
Ana Rodet Iraola - Vocal
Ainara Hernandez Ezkerra - Vocal
Larraitz Lizarazu Ibarguren - Vocal
Itziar Arkauz Ugarde - Vocal
David Fernández Ramos - Vocal
Sara Galar Zulet - Vocal
Oihane Astui Zulaika - Vocal
Kepa-Luis Huarte-Mendikoa Fiol - Vocal
Judit Gillamon Ponce - Vocal
Oriol Clavera Riera - Vocal
Dorleta Goya Goenaga - Vocal04/06/2008
Aquest estiu pots aprendre euskara amb l’Euskal Etxea de Barcelona!
CURSOS INTENSIUS D’EUSKARA

Zer? Classes d’euskara (16 hores)
Nori? Dirigides a qualsevol persona que vulgui aprendre
Nork? Organitzades per l’Euskal Etxea de Barcelona
Non? A l’Euskal Etxea
Noiz? Del 30 de juny al 10 de juliol o del dia 1 al 10 de setembre
Zein ordutan? 17.00-19.00 o 19.00-21.00
Zenbat? 70€ no socis 55€ socis
Izen ematea: Us podeu inscriure del dia 2 al 25 de juny a l’Euskal Etxea

Nota: Com a mínim s’han de matricular 6 persones en cada horari i nivell perquè es formi grup.

04/06/2008
BARNETEGIA (Aduna – 20 al 27 de juliol)
Anima’t a practicar el teu euskara i vine a passar-ho bé en un entorn euskaldun!

Durant aquests dies farem classes al matí dividits en tres nivells (iniciació, intermedi i avançat) i a la tarda, per posar en pràctica el que hem après, coneixerem aquesta comarca de Gipuzkoa, farem excursions a la muntanya, visites culturals...

Al preu de la matrícula estan incloses les classes, les activitats diàries i l’alberg (alberg Uztartza d’Aduna, Gipuzkoa: www.aduna.net)

Matrícula: 350€ no socis; 300€ socis. Al moment de fer la matrícula s’ha d’abonar la quantitat de 100€ i la resta abans del dia 11 de juliol al nostre número de compte: La Caixa: 2100 1089 70 0200019109 (concepte: Barnetegi 08 + nom).

Us podeu inscriure del dia 2 al 27 de juny a l’Euskal Etxea

Nota: El organitzadors es reserven el dret de modificar, si calgués, les activitats programades durant el barnetegi. S’ha de tenir un nivell mínim d’euskara per poder anar al barnetegi.

12/05/2008
Eleccions per escollir la nova junta directiva
Per decisió presa per la Junta Directiva de l’Euskal Etxea, es convoquen, tal i com s’especifica als estatuts de l’entitat, eleccions per escollir la nova junta directiva. L’assemblea general extraordinària en la qual es faran les eleccions es celebrarà el proper divendres 13 juny de 2008, a les 20h en primera convocatòria i a les 20.30h, en segona. Podeu presentar les llistes de les candidatures a secretaria fins el dia 6 de juny. Us animem a participar-hi i recordeu que si no podeu assistir-hi aquest dia teniu a la vostra disposició el full de delegació de vot.

25/04/2008
Exàmens homologats a l\'Euskal Etxea
Enguany, per primera vegada, es faran exàmens d'euskara homologats fora d'Euskal Herria. A les Euskal Etxeas de Madrid i Barcelona, HABE realitzarà exàmens oficials al maig i al juny, d'acord amb el marc de referència d'Europa.

14/02/2008
Vaga dels treballadors a l'Euskal Etxea
Els treballadors del departament d'Euskara, els del txoko i el dissenyador de l'Euskal Etxea s'han afegit a la convocatòria de vaga que s'ha fet a Euskal Herria. Es per això que avui l'Euskal Etxea no podrà obrir amb normalitat.

El comunicat que els mencionats treballadors han signat és el següent

Bartzelonako Euskal Etxeko langileok, Euskal Herrian azken egunotan jazo
diren gertaeren aurrean, zera adierazi nahi dugu:

Biziki kezkatzen gaitu Euskal Herrian egun bizi dugun egoerak, eta
diaspora hurbiletik kezka hori helarazi nahi dugu. Zentzu horretan euskal
gizartea eta politikari nahiz gizarte mailako eragileak irtenbide iraunkor
baten alde lan egitera animatzen ditugu.

Bide horretan bat egiten dugu Otsailaren 14rako deitua dagoen lanuzte
orokorrarekin.

Bartzelonan 2008ko otsailaren 12n
Bartzelonako Euskal Etxeko Euskara saila, Txokoko arduradunak eta
disenatzaile langile taldea

03/12/2007
El premi ENE, per l’Euskal Etxea de Barcelona
Avui, 3 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional de l’Euskara, Eusko Ikaskuntza ha decidit lliurar el premi ENE a l’Euskal Etxea de Barcelona.

Aquest premi reconeix la labor de promoció de l’Euskara a entitats que són fora d’Euskal Herria. Enguany han tingut en compte els cursos d’Euskara, els cursos intensius d’estiu, l’haurren txokoa, les xerrades, els concerts, les presentacions de llibres, etc, que organitzem a l’Euskal Etxea de Barcelona.

A través d’aquest missatge volem agrair a tota la gent que durant anys ha estat treballant per l’Euskara a través de casa nostra i compartir el premi amb tots

Per part nostre, corroborem la nostra intenció de continuar treballant, i amb més ganes que mai

Moltes gràcies a tots, i felicitats!!!

https://www.euskosare.org/euskara/premio_ene_euskal_etxea_barcelona
Més informació: https://www.euskosare.org/euskara/premio_ene_euskal_etxea_barcelona

29/10/2007
Presentació de les darreres obres d'Anjel Lertxundi i Aurelia Arkotxa
Dilluns, 29 d'octubre, a les 19.30h a La Central del Raval. Amb la presència de Jorge Giménez
Més informació: www.alberdania.net

08/10/2007
Des de la UAB s'està organitzant un viatge a Durango
-Sortida el dia 5 de desembre en autocar des de la UAB (al migdia o a la tarda).
-Es dormirà a l'Ikastola de Durango (porteu sac i esterilla).
-Hi ha bones dutxes, l'esmorzar està inclòs, i l'alberg és obert 24 h.
-Dues excursions a Euskal Herria.
-Tornada el diumenge, dia 9, perquè estiguem a les 10 a la UAB (hi ha transport públic).
-Preu: 100-130 € aproximadament, segons el nombre de participants.

Estem posant 30 € per apuntar-s'hi, però no és imprescindible, pel moment.

Contacte:

Jon Elordi Akordarrementeria
jon.elordi@uab.es
93 581 32 80

05/10/2007
Cursos d'euskara
El curs 2007/08 arriba a l'Euskal Etxea de Barcelona més animat que mai. A més de les classes d'euskara tenim preparades una pila d'activitats relacionades amb la cultura basca.
S'han matriculat gairebé cent persones als cursos d'euskara i encara hi queden algunes places. Animeu-vos a buscar els tresors d'una de les llengües més antigues d'Europa.

Aquests són els cursos d'euskara que impartim enguany, tots de 130 hores:

1er nivell: els dilluns i dimecres, de 17.00 a 19.00.
1er nivell: els dilluns i dimecres, de 19.30 a 21.30.
1er nivell: els dimarts i dijous, de 19.30 a 21.30.
1er nivell: els dissabtes, de 10.00 a 14.00.
1er nivell B: els dimarts a Granollers de 19.00 a 21.30.
2n nivell: els dilluns i dimecres, de 17.00 a 19.00.
2n nivell: els dilluns i dimecres, de 19.30 a 21.30.
2n nivell: els dimarts i dijous, de 19.30 a 21.30.
2n nivell: els dissabtes, de 10.00 a 14.00.
3r nivell: els dimarts i dijous, de 19.30 a 21.30.
4t nivell: els dissabtes, de 10.00 a 14.00.
Mintzapraktika: el dilluns i dimecres, de 19.30 a 21.30.
Grup particular: el dilluns i dimecres, de 17.00 a 19.00.
BOGA: euskara on line.
Haurren txokoa: el divendres, de 17.30 a 19.30.

A més de tot això, enguany, per segon cop volem posar en marxa el projecte mintzalaguna. Volem ajuntar euskaldun zaharrak i euskaldun berriak i generar un context favorable per parlar euskara i, a sobre, de franc.

A les activitats, celebracions i festes que organitza l'Euskal Etxea, trobareu l'oportunitat de posar en pràctica tot allò que haureu après a classe. Animeu-vos a bellugar-vos amb l’Euskal Herria Sona, a provar la txistorra i la sidra el dia de St. Tomàs, a veure el somriure dels infants quan arribi l'Olentzeto, a tocar el tambor el dia de San Sebastià o a ballar al trikipoteo. A l'Euskal Etxea de Barcelona sempre trobareu una oferta immillorable.

Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, truqueu-nos al 933 102 200 o envieu-nos un missatge per correu electrònic a l'adreça euskarabcn@euskaletxeak.org

04/10/2007
El documental Nömadak tx, al Verdi Park i a la Filmoteca
El proper dijous, 4 d'octubre, tindrem l'oportunitat de veure el documental
Nömadak Tx de Raúl de la Fuente, un dels films que van formar part del
cartell del festival Euskal Zinemaldia organitzat pel Centre Cultural Euskal Etxea de Barcelona. Aquest documental es projectarà al Verdi Park i a la Filmoteca dins del marc de "El Documental del Mes". Nömadak Tx relata el desig de dos músics de fer de la txalaparta -un instrument musical únic i típic del País Basc-, un lloc de trobada, no sols entre persones, sinó també entre cultures.

04/10/2007
El documental Nömadak tx, al Verdi Park i a la Filmoteca
El proper dijous, 4 d'octubre, tindrem l'oportunitat de veure el documental
Nömadak Tx de Raúl de la Fuente, un dels films que van formar part del
cartell del festival Euskal Zinemaldia organitzat pel Centre Cultural Euskal Etxea de Barcelona. Aquest documental es projectarà al Verdi Park i a la Filmoteca dins del marc de "El Documental del Mes". Nömadak Tx relata el desig de dos músics de fer de la txalaparta -un instrument musical únic i típic del País Basc-, un lloc de trobada, no sols entre persones, sinó també entre cultures.

07/09/2007
Aprèn euskara a l’Euskal Etxea
Aquest proper octubre s’iniciarà el curs 07/08 d’euskara per a qui desitgi submergir-se en aquesta llengua mil•lenària.
Més informació: https://www.euskaletxeak.org/cat/euskera.php

25/05/2007
VINE’T AL BARNETEGI!
Aquest any també la Euskal Etxea de Barcelona ha organitzat un curs intensiu d’euskara a Euskal Herria.
Tindrà lloc del 14 al 22 de juliol a l'alberg d'Arantza (Navarra).
Durant aquests nou dies farem moltes activitats (petites excursions a la muntanya, visites culturals, espeleologia, festa...) i com no, classes d'euskara de dilluns a divendres.
Els caps de setmana coneixerem els voltants d'Arantza, els pobles de la regió i diferents txokos bonics d'Euskal Herria, i entre setmana farem classes d'euskara als matins. Per descomptat, a les tardes farem visites per a aprofitar el temps!
Respecte a les classes, hi haurà tres nivells (el d'iniciació, l'intermedi i l'avançat) i hi haurà tres professors distints, un per a cada nivell.
D'altra banda, a l'alberg tindrem aules per a les classes, dormitoris, sala d'estar, bar i pensió completa. Al preu de la matricula estan incloses 22 hores de classe, les activitats i sortides diàries, el lloc per dormir i les dietes.
Matricula: 275€ per als socis i 325€ per als no-socis.
Si vols passar nou dies en un txoko preciós d'Euskal Herria, aprenent euskara en un ambient més que agradable, no ho dubtis! Vine’t al barnetegi!
Us podeu inscriure a partir del dia 1 de Juny a l’Euskal Etxea. (Al moment de fer la matricula s’ha d’abonar la quantitat de 100€ i la resta abans del dia 10 de Juliol).

Per a més informació sobre l'alberg:
www.arantza.net

Més informació: https://www.arantza.net/

18/05/2007
Cursos intensius d’estiu
Al juny s’obrirà el termini d’inscripció als cursos intensius d’euskara. Per fer la matricula cal que us passeu per l’Euskal Etxea per omplir el full d’inscripció. Aquests cursos són idonis per fer les primeres passes en l’idioma, així com per aprofundir en allò que s’ha après durant el curs anual. Oferirem cursos:

Del 2 al 12 de Juliol
Del 3 al 13 de Setembre

Tots els nivells, sempre i quan es matriculin un mímin de 5 alumnes per grup.
2 hores al dia, de dilluns a dijous.
Matricula: 50€ per als socis i 65€ per als no-socis.

Més informació: euskarabcn@euskaletxeak.org

10/05/2007
Exposició “Art party”
Amb aquesta exposició de Marta Marugan finalitza el primer cicle d’art basc (fins al 15 de maig a la sala “La Agradecida”, al carrer Astúries, de Gràcia) La iniciativa ha sorgit amb l’objectiu d’acostar l’art contemporani basc a Barcelona i de crear un vincle entre les dues cultures. Art PArty és una composició cromàtica abstracta composada per 23 plaques de DM pintades per una cara i imantades pel darrere.

26/04/2007
Pont de l'1 de maig
Us recordem que el Centre romandrà tancat els dies 30 d'abril i 1 de maig.

19/04/2007
Literaldia 07
Arriba la tercera edició del certamen literari que organitza l’Euskal Etxea per difondre la literatura basca a Catalunya fent-la propera i accessible a tothom, aquest any, posant especial atenció en la literatura feta per dones basques (“Emakumeen Ahotsak / Veus de dones”). En una literatura cada vegada més desenvolupada, la veu de la dona adquireix un protagonisme també cada vegada més gran i amb una personalitat pròpia que volem fer arribar al públic català. Encara que l'accent estarà posat en les escriptores, també contarem amb les propostes d’alguns escriptors bascos. L’edició d’enguany s’estendrà del 20 d’abril al 18 de maig. Us esperem!

14/03/2007
I Concurs Fotogràfic “Korrika a Barcelona”
El Centre Cultural Euskal Etxea de Barcelona convoca el I Concurs Fotogràfic “Korrika a Barcelona” que es regirà per les següents BASES:

1.- PARTICIPANTS: Podran participar-hi totes aquelles persones que ho desitgin sense cap cost d’inscripció.

2.- TEMA: "Korrika a Barcelona". Es pretén que aquest certamen serveixi com a mostra de les diferents activitats organitzades entre els dies 14 i 24 de març de 2007 amb motiu de la 15ª edició de Korrika a Barcelona. Per a més informació sobre els actes organitzats amb motiu de Korrika podeu accedir al web www.euskaletxeak.org o a blog.euskaletxeak.org.

3.- OBRES: Fotografies en color o blanc i negre. Les obres es presentaran en format cd, tamany 40x50 cm a 254dpi; cal que la imatge ocupi l’amplada o l’alçada del tamany, podent quedar la resta de la imatge en blanc. Aquest arxiu, que dirà el títol de l’obra, haurà de ser en format JPEG.

4.- NOMBRE D’OBRAS: S’hauran de presentar un mínim de cinc obres per participant i un límit màxim de 20 obres.

5.- PRESENTACIÓ: Els treballs es presentaran en un sobre tancat signat amb pseudònim, adreçat a: I Concurs Fotogràfic “Korrika a Barcelona”. El sobre haurà d’incorporar:

- CD amb les fotografies i el pseudònim elegit escrit sobre el mateix.
- Sobre tancat, contenint les següents dades del o la participant:

Pseudònim
Nom i cognoms
DNI
Adreça (postal i electrònica)
Telèfon

Els sobres es lliuraran al Centre Cultural Euskal Etxea de Barcelona, al carrer Placeta Montcada 1-3, entrant per l’accés del carrer Arc de Sant Vicenç, s/n, en dies laborables de 11 a 13 hores i de 17 a 20 hores abans de les 20.00 hores del 31 de març de 2007.

6.- JURAT: Estarà integrat per membres del Centre Cultural Euskal Etxea.

7.- FINALISTES: Entre totes les obres presentades, el jurat realitzarà una selecció de les 25 millors, que es consideraran finalistes, d’entre les quals se seleccionaran les guanyadores.

La decisió del jurat serà inapel•lable.
El jurat podrà declarar desert el premi si ho estima escaient.

8.- PREMIS: S’estableixen els següents premis:
1er premi: 300 Euros + participació en l’exposició fotogràfica “Korrika a Barcelona 2007”
Mencions especials: participació a l’exposició fotogràfica “Korrika a Barcelona 2007”.


Els i les participants premiats seran informats oportunament des del Centre Cultural Euskal Etxea. El primer premi i les mencions especials es lliuraran el dia 13 d’abril, essent publicats també a la web www.euskaletxeak.org així com al blog: blog.euskaletxeak.org.

9.- EXPOSICIÓ: Amb totes les obres finalistes es realitzarà l’exposició* que serà inaugurada el dia 13 d’abril i romandrà esposada fins l’11 de maig. Aquest exposició es desenvoluparà al mateix Centre Cultural Euskal Etxea de Barcelona, a la seu social del carrer Placeta Montcada 1-3, entrada per Arc de Sant Vicenç.

* Els participants cedeixen el dret de difusió de les fotografies presentades per a la realització de l’exposició així com per a la promoció i difusió que el Centre Cultural Euskal Etxea realitzi en qualsevol suport, ja sigui electrònic o en paper.

11.- La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les presents bases.

Més Informació:
CENTRE CULTURAL EUSKAL ETXEA
Placeta Montcada 1-3 (entrada Arc de Sant Vicenç)
08003 Barcelona
Tel.-93.310.22.00
Fax.-93.268.40.80
barcelona@euskaletxeak.org

05/03/2007
Korrika 15
Enguany hem confeccionat una programació de luxe per celebrar, també a Barcelona, la "Korrika 15, 2007".
Xerrades, concursos, concerts i un gran dia festiu on esperem que participin tots i totes les euskalduns que es trobin aquells dies a Barcelona.
Tot aquest programa sortirà endavant gràcies als voluntaris i voluntàries que vulguin col•laborar a favor de l’euskara. Si teniu interès a participar-hi i a donar suport a la comissió no teniu més que posar-vos en contacte amb nosaltres. Us esperem.

21/02/2007
Assemblea General Ordinària de socis i sòcies
El proper divendres 09 de març de 2007 celebrarem l'Assemblea General Ordinària de socis i sòcies de l'Euskal Etxea de Barcelona a la nostra seu social, a les 19.30h en primera convocatòria i a les 20.00h en segona.

L’ordre del dia serà el següent:

1. Aprovació de la gestió i balanç econòmic 2006.
2. Presentació i aprovació dels pressupostos 2007.
3. Balanç de la gestió de la actual Junta Directiva i situació actual de l’Euskal Etxea.
4. Local de la nostra seu: debat i propostes de solució davant la finalització del lloguer a la fi de 2008.
5. Precs, preguntes i varis.

Us animem a participar del màxim òrgan de l’Entitat, i en el cas que no pugueu assistir-hi, us recordem que teniu a la vostra disposició les butlletes de delegació de vot en un altre soci o sòcia de l’Euskal Etxea que us representaria en el decurs de l’Assemblea

16/02/2007
XII Campionat de mus Euskal Etxea de Barcelona
Després de l’èxit de participació i bon ambient del campionat de mus organitzat per Kukuxumusu, on els representants de Barcelona s’alçaren amb el triomf final, us animem a participar un altre cop al campionat de la nostra entitat. Les dates previstes per a la seva celebració són el 16, 17, i 18 de febrer. Podreu començar a inscriure-us a partir de dimarts, dia 23 de gener, a la secretaria del centre.
El preu serà el mateix que l’any passat: 10€ per a les sòcies i socis i 20€ per a qui no ho són.
Com ja sabeu, la parella guanyadora d’aquest campionat podrà participar al campionat anual que organitza la Federació d’Euskal Etxeak, que aquest any tindrà lloc a València.

14/02/2007
Venda de Material Nafarroa Oinez 07
En l'adreça https://www.nafarroaoinez.net podreu encarregar material del Nafarroa Oinez 2007 i informar-vos sobre la festa. Feu-li un cop d'ull.
Més informació: https://www.nafarroaoinez.net

07/02/2007
Agenda cultural de febrer
Amb l’arribada del nou any, la nostra entitat vol redoblar els esforços per incrementar la dinamització i l’oferta d’activitats culturals realitzades a la nostra seu social.
Així que, reprenem els “Ostiralero-cada divendres” i proposem una activitat per a cada divendres de mes.
Junt a aquestes activitats de divendres, us anirem proposant progressivament entre setmana xerrades, presentacions de llibres i conferències que ens puguin acostar a l’actualitat social i cultural d’Euskal Herria. Així mateix continuarem amb els esdeveniments especials com Korrika, Literaldia, Zinemaldia...
Per al mes de febrer tenim previstos uns quants actes que es celebraran al nostre txoko social:
Divendres, 9 de febrer, a les 19.30: concert amb el cor de Donibane Lohizune Airez
Divendres, 9 de febrer, a les 21.00: sopar social.
Divendres, 16 de febrer, a les 21.00: concert de Joseba Irazoki.
Dies 16, 17 i 18 de febrer: campionat de mus d’Euskal Etxea.
Divendres, 23 de febrer, a les 21.00: concert amb el grup Noizean behin
Dissabte, 24 de febrer: Txotx, dinar, trikipoteo i festa al nostre txoko.
Dissabte, 3 de març: festa Lumagorri.

01/02/2007
Euskara
A més de continuar amb les classes d’euskara en el GRA de Granollers, al mes de febrer, el departament d’euskara d’Euskal Etxea ha començat a impartir un trimestre d’iniciació a l’euskara al casal de joves Xiroc de l’eixample barceloní.

18/01/2007
Exposició fotogràfica de l’EH Sona!06
Ja podeu visitar a la seu de la nostra entitat l’exposició fotogràfica de la darrera edició del nostre festival de música EH Sona 06! L’exposició mostra una selecció de les fotos realitzades pels propis fotògrafs de l’esdeveniment: Jon Cazenave, Oriol Clavera i Igotz Ziarreta. No us la perdeu.

15/01/2007
Subscripcions a Berria
S'està intentant que l'únic diari escrit íntegrament en euskara, Berria, es distribueixi a Barcelona. Per això cal que, si més no, 30 novas subscripcions. Si us interessa subscriure-us, podeu trucar o escriure'ns a l'Euskal Etxea per facilitar-nos les dades, nosaltres ens encarregarem de enviar informació i tramitar la sol·licitud.
Més informació: www.berria.info

06/12/2006
Viatge a Durango
Des de la UAB s'està organitzant un viatge a Durango. Els estudiants de la UAB ja estan assabentats i ara la convocatòria està oberta:

-Sortida el dia 6 de desembre en autocar des de la UAB (al mijdia).
-Es dormira en l'Ikastola de Durango (porteu sac i esterilla).
-Hi ha bones dutxes, l'esmorçar està inclòs, i l'alberg és obert 24 hh.
-Dues excursions en Euskal Herria.
-Tornada el diumenge, dia 10, perquè estiguem a les 10 a la UAB (hi ha transport públic).
-Preu: 100-130 € aproximadament, segons el nombre de participants.

Contacte:

Jon Elordi Akordarrementeria
jon.elordi@uab.es
93 581 32 80

04/12/2006
Avís
Us fem saber que la setmana del 4 al 10 de desembre l'Euskal Etxea romandrà tancada.
Disculpeu les molèsties

8/11/2006
Blog de l'Euskal Etxea
A més de tota la informació que podeu trobar sobre les nostres activitats a la pàgina oficial de l'Euskal Etxea (www.euskaletxea.org) des del mes d'octubre comptem amb un nou punt de trobada cibernètica: el blog de l'Euskal Etxea (https://blog.euskaletxeak.org).
El blog pretén ser un espai compartit on la participació de la gent sigui l'eix. Un lloc on tingui cabuda el pols diari de la nostra entitat, l'altra cara de l'organització. Un lloc informal on compartir anècdotes, opinions, fotos, curiositats, etc.
Esperem que gaudiu i participeu en aquest nou espai

23/10/2006
Campionat de mus de Kukuxumusu a l'Euskal Etxea
Al mes d'octubre començarà el I campionat de muuuuuuus Kukuxumusu + Fournier, que es disputarà simultàniament a 12 ciutats: Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Bilbo, Còrdoba, Gasteiz, Iruñea, Donostia, Logroño i Baiona.
L'Euskal Etxea ha estat elegida seu del campionat a Barcelona.
Si vols més informació, visita l'espai web oficial del campionat:
https://www.kukuxumusu.com/mus/especial_muuus_bases.php?lang=cat

23/10/2006
Horari d'atenció al públic
Per poder atendre correctament tots els nostres socis i sòcies i totes les persones que es vulguin acostar a la nostra entitat o trucar-hi per telèfon, el nou horari d'atenció al públic serà el següent:
De dilluns a divendres,
d'11.00 a 13.00 al matí
i de 17.00 a 20.00 a la tarda.
Us agrairem que respecteu aquest horari.
Moltes gràcies

04/10/2006
Peru
Peru, company i soci de l'Euskal Etxea, finalment gaudeix de la seva tan esperada llibertat. Ens alegrem d'aquesta noticía i li enviem una forta abraçada i els nostres millors desitjos per al futur!

23, 24 i 25 de setembre.
Euskal Herria a les festes de la Mercè
La festa de la Mercè assoleix aquest cap de setmana color basc a Barcelona amb un complet pograma.
Consulta la programació a la nostra agenda:
https://www.euskaletxeak.org/cat/agenda.php
Més informació: https://www.euskalkultura.com/index.php?artiid=5139

23/05/2006
Barnetegi a Oiartzun (Guipúscoa) del 14 al 22 de Juliol
L’Euskal Etxea de Barcelona organitza un Barnetegi a Oiartzun (www.oiartzun.org) del 14 al 22 de Juliol. Oiartzun es un poble euskaldun de 9000 habitants ( el 80% de la població és euskalduna) i es troba a 8 quilòmetres de Hondarribia, a 10 de Donostia i a 5 d’Orereta. Esta situat enmig d’una zona natural meravellosa i té una amplia oferta cultural.
Nou dies tant per treballar l’euskara dins l’escola, així com una immillorable oportunitat de practicar l’idioma amb els natius. Farem moltes activitats i excursions, en un entorn sense comparació per aprendre i parlar euskara!!
Farem classe a l’Ikastola Haurtzaro (www.ikastola.com/ikasweb/Haurtzaro/Sarrera.htm) situada al cor d’Oiartzun, al costat de la plaça del poble, entre la piscina i el frontó. Al preu de la matricula estan incloses 22 hores de classe, les activitats i sortides diàries, el lloc per dormir i les dietes.
Matricula: 250€ per als socis i 300€ per als no-socis.
Us podeu inscriure a partir del dia 1 de Juny a l’Euskal Etxea. (Al moment de fer la matricula s’ha d’abonar la quantitat de 100€ i la resta abans del dia 10 de Juliol).
Al apartat d’Agenda de la nostra pàgina web teniu el programa del barnetegi amb detall.

23/05/2006
Cursos intensius d’estiu
Al juny s’obrirà el termini d’inscripció als cursos intensius d’euskara. Per fer la matricula cal que us passeu per l’Euskal Etxea per omplir el full d’inscripció. Aquests cursos són idonis per fer les primeres passes en l’idioma, així com per aprofundir en allò que s’ha après durant el curs anual. Oferirem cursos:

Del 3 al 13 de Juliol
Del 7 al 17 d’Agost
Del 4 al 14 de Setembre

Tots els nivells, sempre i quan es matriculin un mímin de 5 alumnes per grup.
2 hores al dia, de dilluns a dijous.
Horari: De 17h a 19h o de 19.30h a 21.30h.
Matricula: 50€ per als socis i 65€ per als no-socis.

16/05/2006
Guanyador del concurs de contes del Literaldia
Tenim guanyador del concurs de contes: Juan Carlos Herrera Montero, alumne de l’Euskal Etxea de Madrid que ha aconseguit el premi de la categoria A, la dels alumnes d’euskara. Així doncs, tindrà pagada la meitat de la seva matricula d’euskara del proper curs acadèmic.
Malauradament, el premi de la categoria B ha quedat desert per decisió del jurat. Felicitats al guanyador!

15/05/2006
Ahotsak a Barcelona
A llarg de quasi dos anys un grup de dones d´Euskal Herria, procedents de distints sectors ideològics, militàncies, sentiments i tradicions han estat treballant per incidir i contribuir de manera activa al procés de pau i obrir portes de diàleg sense prejudicis i condicions. Aquest
col•lectiu -Ahotsak www.ahotsak- ha donat a conèixer a l’opinió pública na Declaració el 8 d´abril d´enguany, en què reivindica el protagonisme de les dones en la recerca de solucions que portin no ja només al final de a violència sinó a la acceptació que la democràcia és el únic camí per acabar amb el llarg conflicte que ha enfrontat tràgicament els ciutadans i ciutadanes basques al llarg de dècades. I democràcia significa assumir que tots els projectes polítics són defensables sempre que es garanteixi el lliure exercici dels drets polítics per part de tots els sectors de la societat basca.
Davant d´aquesta iniciativa, un grup de dones de Catalunya, també procedents de distints col•lectius, sensibilitats i militàncies político-ideològiques, considerem que hem d´aportar la nostra solidaritat i el nostre esforç perquè el camí que sembla haver-se obert aquestes
darreres setmanes ja no es pugui tancar. És per això que us convoquem a un acte que se celebrarà el dia 15 de maig a Barcelona, a les 19h, al Teatre Lliure (Mercat de les flors), en el qual representants d´Ahotsak, ens parlaran de la feina feta fins ara i de la manera com pensen seguir incidint i contribuint al procés de pau.
Dones basques participants:

Jone Goirizelaia
Gemma Zabaleta
Nekane Alzelai
Kontxi Bilbao
Gemma Gonzalez de Txabarri
Ainhoa Aznarez
Itziar Gomez

Si esteu interessades a participar en la convocatòria de l’acte podeu subscriure aquest document a l’adreça: donescatalanesperahotsak@hotmail.com, per tal d’incorporar el nom propi i/o el de la entitat.
Més informació: https://ahotsak.blogspot.com/

02/05/2006
Arnaldo Otegi presenta "Demà, Euskal Herria" a Barcelona
El proper divendres 5 de Maig a les 19.30h, Arnaldo Otegi presentarà la versió catalana del seu darrer llibre "Demà, Euskal Herria" a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona (Plaça Lesseps, 20). A l'acte es comptarà a més a més, amb la presència d'en Josu Juaristi, director de Gara, d'en Iñaki Iriondo, coautor del llibre i de l'advocada Gemma Calvet que presentarà l'acte. Per tal d'assistir-hi heu de confirmar assistència mitjançant el correu-e de la nostra Entitat o bé trucant-nos per telèfon. Us hi esperem!

25/04/2006
Assemblea General Extraordinària
Com ja sabeu, el proper mes de juny de 2006 a tots els socis i sòcies de l’Euskal Etxea ens pertoca escollir Junta Directiva. és per aquest motiu que l’actual Junta Directiva convoca Assemblea General Extraordinària el proper dijous 8 de juny a les 20h en primera convocatòria i a les 20.30h en segona. Podeu presentar les llistes de les candidatures a secretaria en el termini màxim que estableixen els nostres estatuts.
Us animem a tots a participar-hi i recordeu que si no podeu assistir aquest dia teniu a la vostra disposició el full de delegació de vot.

22/04/2006
L'EHNA a Catalunya
Udalbitza va signar al novembre diferents convenis amb algunes Euskal Etxeak d’Argentina per donar l’oportunitat de tramitar l’EHNA (declaració de nacionalitat basca) a la gent de la diàspora basca.
Udalbitza va signar al novembre diferents convenis amb algunes Euskal Etxeak d’Argentina per donar l’oportunitat de tramitar l’EHNA (declaració de nacionalitat basca) a la gent de la diàspora basca.
Seguint amb aquesta extensió de la tramitació de l’EHNA, avui 22 d’abril, Udalbiltza ha signat el conveni amb l’Euskal Etxea de Barcelona, amb el desig de donar l’oportunitat de declarar la seva nacionalitat a la gent basca o descendent de bascos que viuen a Catalunya.
D’una banda i en nom d’Udalbiltza, Peio Gascon i d’altra, en nom de l’Euskal Etxea de Barcelona, Aitor Arruti, han adquiri el compromís perquè a partir del juny es comenci la tramitació de l’EHNA a l’Euskal Etxea de Barcelona.
Més informació: https://www.udalbiltza.net/eu/atariko

19/04/2006
Sorteig Seiurte
Ahir 18 d’abril es va celebrar el sorteig de les dues samarretes del grup biscaí Seiurte entre totes les respostes encertades i els guanyadors/es han estat:

- maria_huegun@hotmail.com
- 397271mg@comb.cat

Felicitats!!

05/04/2006
Vacances de Setmana Santa
Us recordem que el Centre romandrà tancat del 10 d’abril al 17 d’abril ambdós inclosos.

28/03/2006
Fira de turisme basc a Barcelona
La Fira de Turisme que anualment organitza el Govern Basc torna a Barcelona els propers dies 30 i 31 de març i 1i 2 d’abril. Enguany es celebrarà a l’avinguda de la Catedral de Barcelona i entre les nombroses activitats que s’hi organitzen es troba una fira d’artesania i productes naturals bascos, espectacles de dansa i demostracions d’herri kirolak (esports rurals bascos).

09/03/2006
Vaga general
Avui, dijous, dia 9 de març, els treballadors i treballadores de l'Euskal Etxea secundaran la vaga general. El centre cultural, doncs, romandrà tancat. Disculpeu les molèsties.
La junta directiva

01/03/2006
Campions del campionat de Mus
Els passats dies 17, 18 i 19 de febrer es va celebrar a la nostra entitat el campionat de mus “Euskal Etxea”. Els campions de la present edició van ser els nostres socis Andrés Fernández i Iñaki Insausti, així mateix van quedar en segona posició Iñigo Aretxaga i Iker Amas. En el transcurs del sopar social de març, farem el lliurament dels corresponents premis a totes dues parelles, tot esperant que els nostres representants al campionat estatal que es celebrarà a Barcelona la propera primavera, tinguin la mateixa sort i es portin cap a Barcelona de nou les txapeles del campionat estatal!

27/02/2006
Sorteig-Lumagorri Festa
El guanyador del cap de setmana a Mas Sicars, Castell d'Aro (Girona) sortejat en el decurs de la festa Lumagorri del passat dissabte 25 de febrer és: ohperez@uoc.edu. Felicitats i gràcies a tots per participar-hi!!

24/02/2006
Assemblea general ordinària de socis i sòcies
El proper divendres 24 de febrer celebrarem l'assemblea general ordinària de socis i sòcies de l’Euskal Etxea de Barcelona, a les 20.00h en primera convocatòria i a les 20.30 en segona.
L’ordre del dia serà el següent:

1. Aprovació de la gestió i balanç econòmic 2005.
2. Presentació i aprovació dels pressupostos 2006.
3. Balanç de la gestió de l'actual junta directiva i situació actual de l’Euskal Etxea.
4. Proposta de nou acord amb el Restaurant.
5. Precs i preguntes.

Us animem a totes i tots que participeu a l’assemblea, ja que és el màxim òrgan de govern de la nostra entitat. Per això, us recordem que, en cas de no poder assistir-hi, podeu delegar el vostre vot en un altre soci o sòcia de l’Euskal Etxea mitjançant la butlleta de delegació de vot

10/02/2006
La casa de cultura Ernest Lluch acollirà fotografies sobre la relació entre Catalunya i Euskal Herri
Organitzat pel Lloc d'Encontre Espai Catalunya, la casa de cultura Ernest Lluch acull a partir de dijous una exposició de fotografies que mostren la relació entre Catalunya i Euskal Herria. Les imatges, les ha captat el fotògraf de Sant Sebastià Lander Larrañaga, que resideix a Barcelona

23/01/2006
Oberta l'inscripció pel campionat de mus
A partir d'avui tots aquells que esteu interessats en participar al nostre campionat de mus, ja podeu passar a formalitzar la vostra inscripció per Zabalgune (de dilluns a divendres de 17 a 21h i dissabtes de 10 a 13h). El preu de l'inscripció és de 10€ per als socis i de 20€ per als no-socis.

12/01/2006
L'Audiènia Nacional decideix ajornar 20 dies el judici del cas 18/98
L'Audiència Nacional ha decidit interrompre durant 20 dies el judici del cas 18/98 per tal que la defensa tingui temps d'analitzar les diligències que fins ara havien estat sota secret de sumari i perquè no es donin indicis d'indefensió.
De tota manera, hi ha més de cent mil folis per analitzar en 20 dies.
A la sessió del passat dilluns, la defensa va fer una plantada al tribunal perquè no podia realitzar les seves tasques amb garanties. En tenir notícia de la plantada, la jutge va interrompre el judici fins al dilluns vinent. Avui, en canvi, a l'auto publicat s'ha comunicat un ajornament fins al dia 30 d'aquest mes.
Més informació: https://www.berria.info/edizioa_ikusi.php?id=12810

27/12/2005
El Parlament de Catalunya de nou a favor d'Egunkaria
A finals de desembre, tots els grups parlamentaris catalans, amb l’excepció del PP, van
consensuar una nova declaració de solidaritat amb el diari Egunkaria. La proposició no de
llei serà votada i aprovada properament.

07/12/2005
Durangoko azoka
La quarantena edició del mercat de música i llibres bascos de Durango es celebrarà enguany del 7 al 11 de desembre a l’esmentada població biscaïna. Si teniu oportunitat de apropar-vos-hi, us recomanem la programació de concerts que durant aquells dies organitza el Kafe Antzoki de la població. No us podeu perdre l’espectacle Lauaxeta: Ehungarrenean Hamaika,que uneix la obra del poeta simbolista Lauaxeta amb la música més actual.
Més informació: https://www.durangokoazoka.com/

29/10/2007
Presentació de les darreres obres d'Anjel Lertxundi i Aurelia Arkotxa
Dilluns, 29 d'octubre, a les 19.30h a La Central del Raval. Con la presencia de Jorge Giménez
Més informació: www.alberdania.net

29/10/2007
Presentació de les darreres obres d'Anjel Lertxundi i Aurelia Arkotxa
Dilluns, 29 d'octubre, a les 19.30h a La Central del Raval. Con la presencia de Jorge Giménez
Més informació: www.alberdania.net

octubre 2006
Benvingut, Peru
Peru Burga, company i soci de l'Euskal Etxea, finalment gaudeix de la seva tan esperada llibertat. Ens alegrem d'aquesta notícia i li enviem una forta abraçada i els nostres millors desitjos per al futur.


Placeta Montcada 1-3   08003 Barcelona   93 310 22 00   barcelona@euskaletxeak.org